Kas ir Svētais Gars?

Kas ir Svētais Gars?Vasarssvētku sekvence.7 dāvanas. 12 augļi. 


Kas ir Svētais Gars? Katoļu Baznīcas Katehismā(turpmāk KBK) lasām:
KBK 687
"To, kas ir Dieva, neviens nav pazinis, kā tikai Dieva Gars." ( 1 Kor 2, 11) Taču Gars, kas Viņu atklāj, mums ļauj pazīt Kristu, Dieva dzīvo Vārdu, bet neizsaka pats sevi. Tas, kurš "ir runājis caur praviešiem" , ļauj mums saklausīt Tēva Vārdu. Bet Viņu pašu mēs nedzirdam. Viņu mēs pazīstam tikai pašā virzībā, kurā Viņš mums atklāj Vārdu un mūs sagatavo Viņa pieņemšanai ticībā. Patiesības Gars, kurš atklāj Kristu, "nerunā no sevis".  Tāda veida apslēptība, kas ir izteikti dievišķa, izskaidro to, kāpēc Garu "pasaule nespēj saņemt, jo tā Viņu nedz redz, nedz pazīst", bet tie, kas tic Kristum, Viņu pazīst, jo Viņš paliek pie tiem ( 14, 17).
Svētā Gara vārds:
"Svētais Gars" - tā sauc To, kuru mēs pielūdzam un godinām kopā ar Tēvu un Dēlu. Baznīca šo vārdu saņēma no Kunga un to apliecina, kad tiek kristīti tās jaunie bērni. 
 Termins "Gars" ir tulkots no ebreju vārda ruah, kura sākotnējā nozīme ir dvesma, gaiss, vējš. Jēzus lieto vēja, kuru var sajust, tēlu, lai liktu Nikodēmam nojaust transcendenti jauno atklāsmi par To, kas savā Personā ir Dieva Dvesma, dievišķais Gars. No otras puses, "Gars" un "Svēts" ir Dieva īpašības, kas piemīt visām trim dievišķajām Personām. Bet, savienojot šos divus terminus kopā, Svētie Raksti, liturģija un teoloģiskā valoda apzīmē neizsakāmo Svētā Gara Personu, novēršot iespēju šo nozīmi sajaukt ar terminu "gars" un "svēts" citu lietojumu.
Svētā Gara apzīmējumi:
KBK 692
Pasludinot un apsolot Svētā Gara atnākšanu, Jēzus nosauc Viņu par "Paraklētu", burtiski - "tas, kas tiek saukts pie...", ad-vocatus ( 14, 16. 26; 15, 26; 16, 7). Vārds "Paraklēts" parasti tiek tulkots kā "Iepriecinātājs", turklāt Jēzus bija pirmais Iepriecinātājs. Kungs pats sauc Svēto Garu par "Patiesības Garu".
KBK 693 
Bez Viņa īpašvārda, kas ir visbiežāk lietots Apustuļu darbos un vēstulēs, apustulis Pāvils lieto tādus apzīmējumus kā apsolījuma Gars ( Gal 3, 14; Ef 1, 13), Dieva pieņemto bērnu Gars ( Rom 8, 15; Gal 4, 6), Kristus Gars ( Rom 8, 9), Kunga Gars ( 2 Kor 3, 17), Dieva Gars ( Rom 8, 9. 14; 15, 19; 1 Kor 6, 11; 7, 40), un sv. Pētera vēstulēs atrodams apzīmējums "godības Gars" ( 1 Pēt 4, 14).
Svētā Gara atnākšana jeb Vasarssvētki:
KBK 731
Vasarsvētku dienā (kad beidzas septiņas Lieldienu nedēļas) Kristus Pasha piepildās ar Svētā Gara izliešanu, kurš tiek atklāts, dots un dāvāts kā dievišķa Persona: no savas pilnības Kristus, Kungs, izlej Garu pārpilnībā.
KBK 732
Šajā dienā pilnībā tiek atklāta Svētā Trīsvienība. No šīs dienas valstība, kuru bija pasludinājis Kristus, ir atvērta tiem, kas Viņam tic: miesas pazemībā un ticībā viņi jau ir līdzdalīgi Svētās Trīsvienības kopībā. Ar savu atnākšanu, kas nekad nebeidzas, Svētais Gars ieved pasauli "pēdējos laikos", Baznīcas laikā, jau iemantotajā valstībā, kura tomēr vēl nav pilnībā īstenota:"Mēs redzējām patieso gaismu, mēs saņēmām Svēto Garu no debesīm, mēs atradām patieso ticību: mēs pielūdzam nedalāmo Trīsvienību, jo Tā mums nesa pestīšanu." (Bizantiešu liturģija, tropārs Vasarssvētku vesperēm).

Vasarssvētku sekvence:
Nāc pie mums, Dievs Svētais Gars,
liec, lai Tavas gaismas stars
atmirdz mūsu dvēselē!
Savus ļaudis apgaismo,
žēlastībā atjauno,
mūsu sirdīs iemājo!
Dieva Gars Vissvētākais,
prieka avots cēlākais,
dvēselei miers jaukākais.
Darbā, lūdzam, stiprini,
nogurumā spirdzini,
bēdu laikā mierini!
Dievs, ar savu spožumu
piepildi sirds dziļumus
tiem, kas tic un Tevi lūdz!
Kungs, bez Tavas svētības
nav nekādas cerības
mums no grēka piecelties.
Tikai Tu spēj cilvēkam,
smagā grēkā kritušam,
skaidru darīt dvēseli.
Ļaunums mūs lai neuzvar,
cilvēki lai brīvi var
pestīšanas ceļu iet!
Dāvā visiem ticīgiem
labas gribas cilvēkiem
savas Debess dāvanas!
Dod mums dzīvi svētīgu,
nāves stundu mierīgu,
svētlaimīgu mūžību!Amen.

7 Svētā Gara dāvanas: 
gudrība, saprāts, padoms, spēks,zinība, dievbijība, Dieva bijāšana. 

12 Svētā Gara augļi:
mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labvēlība, uzticība, pieticība,atturība, šķīstība,lēnprātība, savaldība. 
KBK 736 un vēstule galatiešiem 5:22-23 latviskajā tulkojumā gan nosauc 9 - mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labvēlība, uzticība, lēnprātība, savaldība, bet arī 3 atšķirīgie augļi izklausās labi:).
Mēs tiekam Dieva brīnumaini apdāvināti!Pateicība Viņam!

Izmantoti materiāli no:
 http://www.kath.net/detail.php?id=31853 un
http://www.rarzi.lv/ejietunmaciet/Katehisms_/d1s2n3.html(KBK).

Komentāri

Populāras ziņas