Kopējais lapas skatījumu skaits

otrdiena, 2011. gada 28. jūnijs

Pāvesta pirmais tvīts.

28. jūnija pēcpusdienā - Pāvesta Benedikta XVI pirmais tvīts pasaules vēsturē, atklājot jauno informācijas portālu news.va :“Dear Friends, I just launched News.va Praised be our Lord Jesus Christ! With my prayers and blessings, Benedictus XVI.”Ar i-podu:).

Pāvesta priesterības jubileja.

Vatikāna Klēra kongregācija aicina uz 60 stundu Adorāciju sakarā ar Pāvesta Benedikta XVI. priesterības 60. jubileju.Pāvests tika iesvētīts par priesteri 1951. gada 29.jūnijā Freisingas Domā.

trešdiena, 2011. gada 22. jūnijs

Psalmi māca mūs lūgties.

 
Psalmi ir "dvēseles un ticības atvēršanās, kurā mēs viens otru atpazīstam un kuros redzam īpaša Dieva tuvuma pieredzi, kurai  ir aicināts katrs cilvēks."
"Psalmi ir neizsmeļams mūsu kristīgās dzīves spēka avots" –  atgādināja Pāvests.
Pāvests Benedikts XVI  šodienas ģenerālaudiencē(te varat lasīt katehēzes tekstu).
"Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas."(Psalms 91:4)
Vācu tulkojums ir ļoti burtisks:): Er "...beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, Schild und Schutz ist dir seine Treue." (Ps 91,4) 

sestdiena, 2011. gada 11. jūnijs

Kas ir Svētais Gars?

Kas ir Svētais Gars?Vasarssvētku sekvence.7 dāvanas. 12 augļi. 


Kas ir Svētais Gars? Katoļu Baznīcas Katehismā(turpmāk KBK) lasām:
KBK 687
"To, kas ir Dieva, neviens nav pazinis, kā tikai Dieva Gars." ( 1 Kor 2, 11) Taču Gars, kas Viņu atklāj, mums ļauj pazīt Kristu, Dieva dzīvo Vārdu, bet neizsaka pats sevi. Tas, kurš "ir runājis caur praviešiem" , ļauj mums saklausīt Tēva Vārdu. Bet Viņu pašu mēs nedzirdam. Viņu mēs pazīstam tikai pašā virzībā, kurā Viņš mums atklāj Vārdu un mūs sagatavo Viņa pieņemšanai ticībā. Patiesības Gars, kurš atklāj Kristu, "nerunā no sevis".  Tāda veida apslēptība, kas ir izteikti dievišķa, izskaidro to, kāpēc Garu "pasaule nespēj saņemt, jo tā Viņu nedz redz, nedz pazīst", bet tie, kas tic Kristum, Viņu pazīst, jo Viņš paliek pie tiem ( 14, 17).
Svētā Gara vārds:
"Svētais Gars" - tā sauc To, kuru mēs pielūdzam un godinām kopā ar Tēvu un Dēlu. Baznīca šo vārdu saņēma no Kunga un to apliecina, kad tiek kristīti tās jaunie bērni. 
 Termins "Gars" ir tulkots no ebreju vārda ruah, kura sākotnējā nozīme ir dvesma, gaiss, vējš. Jēzus lieto vēja, kuru var sajust, tēlu, lai liktu Nikodēmam nojaust transcendenti jauno atklāsmi par To, kas savā Personā ir Dieva Dvesma, dievišķais Gars. No otras puses, "Gars" un "Svēts" ir Dieva īpašības, kas piemīt visām trim dievišķajām Personām. Bet, savienojot šos divus terminus kopā, Svētie Raksti, liturģija un teoloģiskā valoda apzīmē neizsakāmo Svētā Gara Personu, novēršot iespēju šo nozīmi sajaukt ar terminu "gars" un "svēts" citu lietojumu.
Svētā Gara apzīmējumi:
KBK 692
Pasludinot un apsolot Svētā Gara atnākšanu, Jēzus nosauc Viņu par "Paraklētu", burtiski - "tas, kas tiek saukts pie...", ad-vocatus ( 14, 16. 26; 15, 26; 16, 7). Vārds "Paraklēts" parasti tiek tulkots kā "Iepriecinātājs", turklāt Jēzus bija pirmais Iepriecinātājs. Kungs pats sauc Svēto Garu par "Patiesības Garu".
KBK 693 
Bez Viņa īpašvārda, kas ir visbiežāk lietots Apustuļu darbos un vēstulēs, apustulis Pāvils lieto tādus apzīmējumus kā apsolījuma Gars ( Gal 3, 14; Ef 1, 13), Dieva pieņemto bērnu Gars ( Rom 8, 15; Gal 4, 6), Kristus Gars ( Rom 8, 9), Kunga Gars ( 2 Kor 3, 17), Dieva Gars ( Rom 8, 9. 14; 15, 19; 1 Kor 6, 11; 7, 40), un sv. Pētera vēstulēs atrodams apzīmējums "godības Gars" ( 1 Pēt 4, 14).
Svētā Gara atnākšana jeb Vasarssvētki:
KBK 731
Vasarsvētku dienā (kad beidzas septiņas Lieldienu nedēļas) Kristus Pasha piepildās ar Svētā Gara izliešanu, kurš tiek atklāts, dots un dāvāts kā dievišķa Persona: no savas pilnības Kristus, Kungs, izlej Garu pārpilnībā.
KBK 732
Šajā dienā pilnībā tiek atklāta Svētā Trīsvienība. No šīs dienas valstība, kuru bija pasludinājis Kristus, ir atvērta tiem, kas Viņam tic: miesas pazemībā un ticībā viņi jau ir līdzdalīgi Svētās Trīsvienības kopībā. Ar savu atnākšanu, kas nekad nebeidzas, Svētais Gars ieved pasauli "pēdējos laikos", Baznīcas laikā, jau iemantotajā valstībā, kura tomēr vēl nav pilnībā īstenota:"Mēs redzējām patieso gaismu, mēs saņēmām Svēto Garu no debesīm, mēs atradām patieso ticību: mēs pielūdzam nedalāmo Trīsvienību, jo Tā mums nesa pestīšanu." (Bizantiešu liturģija, tropārs Vasarssvētku vesperēm).

Vasarssvētku sekvence:
Nāc pie mums, Dievs Svētais Gars,
liec, lai Tavas gaismas stars
atmirdz mūsu dvēselē!
Savus ļaudis apgaismo,
žēlastībā atjauno,
mūsu sirdīs iemājo!
Dieva Gars Vissvētākais,
prieka avots cēlākais,
dvēselei miers jaukākais.
Darbā, lūdzam, stiprini,
nogurumā spirdzini,
bēdu laikā mierini!
Dievs, ar savu spožumu
piepildi sirds dziļumus
tiem, kas tic un Tevi lūdz!
Kungs, bez Tavas svētības
nav nekādas cerības
mums no grēka piecelties.
Tikai Tu spēj cilvēkam,
smagā grēkā kritušam,
skaidru darīt dvēseli.
Ļaunums mūs lai neuzvar,
cilvēki lai brīvi var
pestīšanas ceļu iet!
Dāvā visiem ticīgiem
labas gribas cilvēkiem
savas Debess dāvanas!
Dod mums dzīvi svētīgu,
nāves stundu mierīgu,
svētlaimīgu mūžību!Amen.

7 Svētā Gara dāvanas: 
gudrība, saprāts, padoms, spēks,zinība, dievbijība, Dieva bijāšana. 

12 Svētā Gara augļi:
mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labvēlība, uzticība, pieticība,atturība, šķīstība,lēnprātība, savaldība. 
KBK 736 un vēstule galatiešiem 5:22-23 latviskajā tulkojumā gan nosauc 9 - mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labvēlība, uzticība, lēnprātība, savaldība, bet arī 3 atšķirīgie augļi izklausās labi:).
Mēs tiekam Dieva brīnumaini apdāvināti!Pateicība Viņam!

Izmantoti materiāli no:
 http://www.kath.net/detail.php?id=31853 un
http://www.rarzi.lv/ejietunmaciet/Katehisms_/d1s2n3.html(KBK).

piektdiena, 2011. gada 10. jūnijs

10.jūnijā - svētīgā Diāna no Andalo(OP).

Šodien Baznīca svin svētīgo Diānas no Andalo un  Amatas no San Sisto piemiņas dienu.
Dominikāņu ordenī šīs svētīgās piemin kopā ar Cecīliju no Romas 8.jūnijā.
Pastāstīšu par svētīgo Diānu manu ordeņa māsu un Debesu aizbildni.
Andalo Diāna dzimusi 1200.g. Kad 1219.g. Boloņā ieradās brāļi – sprediķotāji, Diāna lūdza vectēvu viņiem palīdzēt. Viņš uzdāvināja brāļiem zemesgabalu Universitātes tuvumā. Diānas vēlmei – kā mūķenei atbalstīt brāļu sprediķus – viņas ģimene pretojās visiem līdzekļiem. Tikai Saksijas Džordānam izdevās ģimeni pārliecināt par pretējo.
1223.g. Andalo Diāna nodibināja sv. Agneses klosteri Boloņā. Ordeņa maģistra rokās viņa un vēl četras jaunas sievietes salika solījumus. Viņas atbalstīja brāļus sludināšanas darbā ar savām lūgšanām, sevišķi lūdzoties par misijām un paaicinājumiem uz ordeni.
Ir saglabājušās piecdesmit vēstules, ko Saksijas Džordāns rakstīja Diānai un visai sv. Agneses klostera kopienai: vērtīga korespondence, kas stāsta par ordeņa izplatību; apbrīnas vērta korespondence vērtīgo padomu un sirsnīgās pieķeršanās dēļ. Šīs vēstules ir dokuments, caur kuru mēs iepazīstam ordeņa sākumposma garīgumu. Tās ir viena no skaistākajām mīlestības un vienotības brāļu un māsu starpā liecība.
Diāna nomira 1236.g. 10. jūnijā. 1888.g. 8. augustā pāvests Leons XIII apstiprināja viņas godināšanu.
Svētīgo Cecīlijas, Diānas un Amatas relikvijas Sv.Agneses klosterī Boloņā.
Svētīgo Cecīlijas, Diānas un Amatas relikvijas.


Svētīgās Cecīlija, Diāna un Amata.
Lūgšana: Kungs, prieka pilni mēs svinam svētīgo jaunavu Diānas un Cecīlijas svētkus. Viņām aizbilstot, dāvā mums patiesu brāļu un māsu mīlestību. Liec mums no sirds tiekties pēc patiesības un to apliecināt savos darbos.Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga, Jēzus Kristus vārdā, kas arTevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen.
Speciālie lasījumi: Atkl. 19,1.5-9a (Lield. l.), Kol. 3,1-4

Evaņģēlijs: Mt. 25,1-13

ceturtdiena, 2011. gada 9. jūnijs

Efrēms Sīrietis un debesis.

Šīsdienas svētais un debesis manā logā.
"Viņš atjaunoja debesis, jo lepnās zvaigznes tika pielūgtas..."
No Efrēma Sīrieša Epifānijas himnas.              Vakara debesis.

trešdiena, 2011. gada 8. jūnijs

Īsa pamācība T-krekla salocīšanā.

Vasara ir klāt un T-krekli iecienīti.Īpaši nometnēs un izbraukumos. 
Te vērojama uzskatāma pamācība kā ātri un labi salocīt T-kreklu!:)


piektdiena, 2011. gada 3. jūnijs

Baznīca vēro.


Dievs redz visu jeb lielā baznīca TEVI vēro!

Galilejas vīri - Viri Galilaei.Mazliet nokavējusies ziņa Debesbraukšanas svētkiem, pati aktīvi svinēju maršrutā Rīga- Diseldorfa:).
Canto gregoriano In Ascensione Domini: VIRI GALILAEI, Schola Gregoriana ...
Galilejas vīri! Kāpēc jūs stāvat, raudzīdamies debesīs?Kungs atnāks tāpat, kā jūs Viņu redzējāt aizejam uz Debesīm, alleluja!