Kopējais lapas skatījumu skaits

otrdiena, 2012. gada 28. augusts

Sv.Augustīns un brāļi.


Šodienas svētais -Augustīns ir Baznīcas tēvs, pēc kura regulas dzīvo arī dominikāņu ordenis.

Dievs mūs iepriecina šajos svētkos, sūtot 7 dominikāņu brāļus, kuri šorīt svinēja Sv.Misi mūsu klostera kapelā.
Sv.Mise arī rīt, trešdien, plkst.19.00 poļu valodā.

sestdiena, 2012. gada 18. augusts

Es esmu dzīvā Maize, kas nākusi no Debesīm.


Tajā laikā Jēzus sacīja jūdiem: “Es esmu dzīvā Maize, kas nākusi no Debesīm. Ja kāds ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžam. Un maize, kuru Es došu, ir mana Miesa par dzīvi pasaulei.”
Bet jūdi strīdējās savā starpā, sacīdami: “Kā Viņš var dot mums ēst savu miesu?”
Tad Jēzus viņiem teica: “Patiesi, patiesi, Es jums saku: ja jūs neēdīsiet Cilvēka Dēla Miesu un nedzersiet Viņa Asinis, jums nebūs pašiem sevī dzīves. Kas ēd manu Miesu un dzer manas Asinis, tam ir mūžīgā dzīve, un Es viņu piecelšu Pastarajā dienā.
Jo mana Miesa ir patiesa barība un manas Asinis ir patiess dzēriens. Kas ēd manu Miesu un dzer manas Asinis, tas paliek manī, un Es – viņā. Kā mani ir sūtījis dzīvais Tēvs un Es dzīvoju caur Tēvu, tā arī tas, kas mani ēd, dzīvos caur mani.
Šī ir maize, kas nākusi no Debesīm, ne tāda kā tā, ko ēda jūsu tēvi un nomira. Kas ēd šo maizi, tas dzīvos mūžīgi.”  
Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Šīs lietas ir noslēpums, jo mūsu acis redz vienu, bet saprāts - citu.
Mūsu acis redz materiālo formu, mūsu saprāts - garīgo ietekmi.
Un, ja gribat zināt, kas ir Kristus Miesa, klausieties, ko ticīgajiem saka apustuļi: tagad jūs esat Kristus Miesa un tās locekļi.
Un, ja tas tā ir, tas ir jūsu sakraments, kas atrodas uz Kunga altāra un tas ir jūsu sakraments, ko jūs saņemat.
Jūs atbildat ar " amen" , tam - kādi esat un ar " amen",  ka tie esat jūs.
Jūs dzirdat " Kristus Miesa" ir atbildat  - " amen".
Tad esiet Kristus Miesas loceklis, lai varat savu " amen" izrunāt patiesībā.
Sv. Augustīns.Sprediķis.


 

pirmdiena, 2012. gada 13. augusts

Dievmātes vizītkartes.

Aglonas Dievmātei un mūsu tēvam dibinātājam - JAUNAS VIZĪTKARTES!:)

Otrā pusē - lūgšana " Tavā patvērumā" 
un sv.Dominika mīļākā lūgšana " Ave, maris stella".
Meklēt pie māsām!

sestdiena, 2012. gada 11. augusts

Šonakt - zvaigžņu lietus jeb Laurencija asaras.

Tuvojoties Aglonai grupās,pa vienam vai savās sirdīs, parasti ievērojam krītošās zvaigznes, kuras parasti ir vairāk kā citkārt.Varbūt tās ievērojam tāpēc, ka beidzot atrodamies stāvoklī, kad mūsu skatiens ir tieši vērsts debesīs- guļus un kājas augšā, jo tās parasti nenovēršami smeldz un sāp:).Debesīs jau biežāk skatāmies, kad klājas grūti.;) 
Skaistais zvaigžņu lietus tiek saukts arī par Laurencija asarām. Sv.Laurencija, mocekļa svētkus svinam 10.augustā, savukārt lielāko zvaigžņu birumu šajā gadā var redzēt ap 12. augustu - ap 100 asarām jeb meteorītiem stundā.
Parasti meteorītu lieti " līst" laikaposmā no 23. jūlija līdz 22. augustam.
TVNET (http://www.tvnet.lv) raksta: Naktī uz 12.augustu debesīs būs vērojamas «krītošās zvaigznes», kas saistīts ar Perseīdu meteoru plūsmas maksimumu. Perseīdu meteoru plūsma ir visplašāk zināmā meteoru plūsma, kas novērota jau pirms vairākiem gadsimtiem. Tās aktivitāte ir visizteiktākā dažas naktis pirms un pēc plūsmas maksimuma.
Par perseīdu meteorītiem tos sauc, visticamāk, grieķu pusdieva Perseja dēļ. Atklājējs ir amerikāņu astronoms Horaks Parnels Tutls( Horace Parnell Tuttle).
Visiem, kuri šonakt redz " zvaigžņu lietu", izmirkušiem, nosalušiem, pārkarsušiem, nogurušiem vai, vienkārši, uz sava balkona stāvošiem - svētums, pēc kā mēs tiecamies, pat asaras pārvērš zvaigznēs un ļauj tām bezgalīgi slavēt savu Radītāju!

svētdiena, 2012. gada 5. augusts

Novenna Sv.Dominika godam - 7.diena.


Novenna Svētā Dominika godam.

7.diena – mīlestība pret Dievu un tuvāko.

 
Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus; kas nemīl, paliek nāvē. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka Viņš Savu dzīvību par mums ir atdevis; tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem.” (1.Jāņa 3:14-16)

Mīlestība tiek piepildīta likumā un  svētais Dominiks, Dieva likuma sludinātājs, bija pilns mīlestības uguns. Visos viņa darbos parādījās mīlestība pret Dievu, un viņš lūdzās, lai iemantotu patiesu žēlsirdību un tuvākmīlestību. No šīs mīlestības izauga vēlēšanās – ciest Dieva dēļ, tā topot par garīgo mocekli. Dominiks gribēja mirt Jēzus dēļ, tik ļoti viņu bija pārņēmusi mīlestība pret Krustāsisto. Viņa  upurgatavības pilnā dzīve to pierādīja.Jaunībā viņš pārdeva savu vienīgo dārgumu – grāmatas, lai pabarotu nabagos.Viņa dzīve bija pilna apustuliskās darbības, neskatoties uz briesmām, atgriežot zudušās avis Labajam Ganam.Viņš vienmēr lūdzās par dvēselēm un gandarīja par grēciniekiem.Viens no svētā Dominika ordeņa uzdevumiem bija dvēseļu glābšana. Visu dzīvi Dominiks sludināja neticīgajiem, cerot uz mocekļa nāvi.Viņš  bija līdzcietīgs un vienmēr saglabāja maigumu, labestību un žēlsirdību.
Patiesa mīlestība pret Dievu parādās, cenšoties sekot Kristum, strādājot un cīnoties savu līdzcilvēku labā.
„ Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība.” (1. Jāņa 4:7-8)

Lūdz par mums, svētais tēv Dominik!
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!


Lūgsimies, lai svētais tēvs Dominiks, kurš ir parādājis mums ceļu uz mūžīgo svētlaimi un ieguvis Dievam daudzas dvēseles, nodibinot  dominikāņu – sprediķotāju ordeni, lūdzas arī par mums, ka mēs , viņam sekojot, strādājam Dieva godam un dvēseļu pestīšanai. Caur Jēzu Kristu , mūsu Kungu. Amen.


PJD Rio 2013 - promo treileris.
Projām no ikdienas, projām  no rutīnas - Pasaules Jauniešu Dienas Rio 2013. gadā!
Ieplāno,lūdzies, nopelni, brauc!

piektdiena, 2012. gada 3. augusts

Novennas 6.diena - Vissvētākā Sakramenta un Dievmātes godināšana.


Novenna Svētā Dominika godam.

6.diena -  Vissvētākā Sakramenta un Dieva Mātes godināšana.

 „ Cik mīlīgas ir Tavas māju vietas, ak, Kungs Cebaot! Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc Tā Kunga pagalmiem, mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Jo putniņš ir atradis māju un bezdelīga sev ligzdu, kur tā savus bērnus izperē un glabā, pie Taviem altāriem, Kungs Cebaot, mans ķēniņ un mans Dievs!” (Psalms 84:2-4)

Dominiks īpaši godināja Euharistiju un Dieva Māti.Viņš pavadīja naktis tabernakula priekšā, rada mieru pēc darba un atpūtu nogurušajām un ievainotajām kājām, arī viņa ķermenis smēlās spirdzinājumu Vissvētākā Sakramenta priekšā.Lai arī cik noguris, viņš vienmēr svinēja Svēto Misi un, ja iespējams, dziedāja.Svētās Mises laikā asaras bieži plūda pār viņa seju.
Dieva Māti viņš mīlēja ar lielu dedzību un bijību.Dominiks uzticēja savu darbu un dzīvi viņas aizstāvībai, katrās grūtībās un briesmās viņš lūdza Dievmātes palīdzību.Viņam bija paradums, pirms katra sprediķa lūgties „ Ave Maria” („ Esi sveicināta”).Dievmāte piepildīja viņu ar dievišķu žēlastību,uzlūkoja ar mātišķām rūpēm, dāvāja ordeņa veidošanai nepieciešamo.Tradīcija, kuru izveidoja svētais, par kuru liecina daudzi pāvesti, ir Rožukroņa lūgšana.Viņa sekotāji tika saukti par Marijas brāļiem un nēsāja Rožukroni un skapulāru.
„ Jēzus sacīja viņiem: "ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.” (Jāņa 16: 34)
Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.(Jāņa 14:6)
Lūdz par mums, svētais tēv Dominik!
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

Lūgsimies, lai svētlaimīgais tēvs Dominiks, kurš mīlēja Kungu Jēzu Kristu un kalpoja Marijai, Viņa mātei ar dedzīgu padevību, lūdzas arī par mums, savie bērniem, ka mēs pieaugam mīlestībā pret Vissvētākā Sakramenta noslēpumu un tiekam Debesu Karalienes pasargāti, un savā nāves stundā  patveramies zem viņas mīlestības apmetņa. Caur Jēzu Kristu , mūsu Kungu. Amen.ceturtdiena, 2012. gada 2. augusts

Novennas 5.diena - lūgšanas gars.


Novenna Svētā Dominika godam.
5.diena - lūgšanas gars.

„ Patiesības likums bija viņa mutē, un nekāda ļaunuma, nedz netaisnības nebija uz viņa lūpām. Mierīgi un ar atklātu sirdi viņš virzījās Man pa priekšu un atgrieza daudzus no grēkiem.” (Maleahija grām. 2:6)
Kā nesavaldīga mēle iznīcina lūgšanas garu, svētais Dominiks mīlēja klusumu un mieru, kurā viņš bija vienots ar Dievu. Tuvs viņa draugs Viljams no Montseratas (William von Montserrat) teica, ka „ Dominiks vienmēr sargāja ordeņa likumu un kārtības noteikto klusēšanas paradumu, atturējās no liekiem vārdiem un runāja par Dievu vai ar Dievu”.
Dominiks rūpējās par jūtu dzīvi un pastāvīgi baroja savu dvēseli ar garīgo lasīšanu.Viņa grāmatas bija Bībele un tuksnešu tēva Kasiana konferences.Svētos Rakstus viņš vienmēr nēsaja līdzi un lika tos lasīt arī saviem garīgajiem bērniem.Vakariņu laiks tika lietots reliģiskai lasīšanai, lai dvēseles tiktu pabarotas ar Dieva Vārdu.
„ Jo mēs visi daudzējādi klūpam. Ja kāds vārdā neklūp, tas ir pilnīgs vīrs, spējīgs savaldīt savu miesu.” (Jēkaba 3:2)

Lūdz par mums, svētais tēv Dominik!
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

Lūgsimies: svētais tēv Dominik, palīdzi mums vienmēr ar mīlestību un cieņu izturēties pret citiem, neievainot un neapvainot nevienu,skarbi un stingri izturēties vienīgi pret sevi un saviem grēkiem, bet pret savu tuvāko vienmēr  izturēties maigi un draudzīgi, līdzinoties mūsu Pestītājam, būt žēlsirdīgam un piedodošam.Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.Novenna Sv.Dominikam - 4.diena.


Novenna Svētā Dominika godam.
4. diena - Sv.Dominika lūgšana.
Topiet Gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs. Pateicieties vienumēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā.( Ef 5:18-20)
Lūgšana bija svētā Dominika dzīves elpa, gaisma viņa ceļā, viņa svētceļojuma ceļabiedre.Viņš lūdzās vienmēr.Bērnībā viņa prieks  bija kalpošana  Svētajā Misē, Vissvētākā Sakramenta pielūgsme un  stundu lūgšanas dziedājumi. Studiju laikā viņš no lūgšanām mācījās vairāk gudrību kā  no grāmatām.Ceļojumos viņš sāka lūgties, tikko devās ceļā – Veni Creator Spiritus vai Ave Maris Stella, bet reizēm lasīja psalmus.Viņš bieži atgādināja saviem biedriem, lai viņi domātu par Dievu.Daudzas naktis svētais Dominiks pavadīja altāra priekšā lūgšanā.Viņš lūdzās dažādos veidos: reizēm guļot uz grīdas, reizēm stāvot un nometoties ceļos. Stundām ilgi viņš pavadīja krucifiksa priekšā, lokot ceļus un izplūstot dedzīgās lūgšanās. Bieži viņš izstiepa rokas krustā, no visas sirds lūdzot Dievu.” Visos darbos, studijās, badā, slāpēs, nogurumā savās sirdīs vienmēr vērsieties pie Dieva” viņš teica.

Lūdz par mums, svētais tēv Dominik!
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!
Lūgsimies: Dievs, lai svētā Dominika, mūsu tēva un garīgā aizbildņa, lūgšanas atbrīvotu mūs no visa ļauna un vairotu garīgos labumus.Mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.Amen.