Novennas 6.diena - Vissvētākā Sakramenta un Dievmātes godināšana.


Novenna Svētā Dominika godam.

6.diena -  Vissvētākā Sakramenta un Dieva Mātes godināšana.

 „ Cik mīlīgas ir Tavas māju vietas, ak, Kungs Cebaot! Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc Tā Kunga pagalmiem, mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Jo putniņš ir atradis māju un bezdelīga sev ligzdu, kur tā savus bērnus izperē un glabā, pie Taviem altāriem, Kungs Cebaot, mans ķēniņ un mans Dievs!” (Psalms 84:2-4)

Dominiks īpaši godināja Euharistiju un Dieva Māti.Viņš pavadīja naktis tabernakula priekšā, rada mieru pēc darba un atpūtu nogurušajām un ievainotajām kājām, arī viņa ķermenis smēlās spirdzinājumu Vissvētākā Sakramenta priekšā.Lai arī cik noguris, viņš vienmēr svinēja Svēto Misi un, ja iespējams, dziedāja.Svētās Mises laikā asaras bieži plūda pār viņa seju.
Dieva Māti viņš mīlēja ar lielu dedzību un bijību.Dominiks uzticēja savu darbu un dzīvi viņas aizstāvībai, katrās grūtībās un briesmās viņš lūdza Dievmātes palīdzību.Viņam bija paradums, pirms katra sprediķa lūgties „ Ave Maria” („ Esi sveicināta”).Dievmāte piepildīja viņu ar dievišķu žēlastību,uzlūkoja ar mātišķām rūpēm, dāvāja ordeņa veidošanai nepieciešamo.Tradīcija, kuru izveidoja svētais, par kuru liecina daudzi pāvesti, ir Rožukroņa lūgšana.Viņa sekotāji tika saukti par Marijas brāļiem un nēsāja Rožukroni un skapulāru.
„ Jēzus sacīja viņiem: "ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.” (Jāņa 16: 34)
Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.(Jāņa 14:6)
Lūdz par mums, svētais tēv Dominik!
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

Lūgsimies, lai svētlaimīgais tēvs Dominiks, kurš mīlēja Kungu Jēzu Kristu un kalpoja Marijai, Viņa mātei ar dedzīgu padevību, lūdzas arī par mums, savie bērniem, ka mēs pieaugam mīlestībā pret Vissvētākā Sakramenta noslēpumu un tiekam Debesu Karalienes pasargāti, un savā nāves stundā  patveramies zem viņas mīlestības apmetņa. Caur Jēzu Kristu , mūsu Kungu. Amen.Komentāri

Populāras ziņas